നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ

നിങ്ങൾ എന്തിനണോ അധികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ . ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സ് ഉറച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക.ആ ആഗ്രഹം ശക്തമായി ആയി ആഗ്രഹിക്കണം. ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും അത് മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആ പോസിറ്റിവിറ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ധ്യാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.

പുതിയ ക്രിയേറ്റീവായി ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും യും ആഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. പങ്കുള്ള ഋഷികൾ മാരെല്ലാം ഈ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവരായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ ആ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുക ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അതിരാവിലെ ആറു മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എണീക്കുക .