വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു മണ്ണ് ഇട്ടാൽ രക്ഷപെട്ടു ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടും

വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു മണ്ണ് ഇട്ടാൽ രക്ഷപെട്ടു ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടും. വീടും ഭാഗത്തായി മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുക. കൊള്ളുക വീഡിയോ കിടക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.

വീടിന്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് മണ്ണും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എന്നും എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നും വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധനം ഉണ്ടാക്കുവാനും പണം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത്.

If you put the soil on this side of the house, you will escape and accumulate wealth. If you deposit the soil on the side of your house, your wealth will accumulate in your house. So if you want to get paid, do this. Please leave the video comments in the comment box below. You’ll see this video in full. The video also explains which part of the house should be deposited and done in a manner. You can only make money and get money if you do the way you say in the video.