നിങ്ങൾ ഈ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

നാമജപത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈന്ദവവിശ്വാസമനുസരിച്ച്, മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് നാമജപം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. മനസ്സിന്റെ മോശമായ അവസ്ഥകൾ, മോശമായ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും മഹത്തായ നാമജപത്തിനെ ക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സും ശരീരവും അശാന്തമായ ഒരു നാമത്തിൽ തന്നെ അർപ്പിക്കുന്നു.

ഈശ്വരവിശ്വാസം കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് മൂലം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വളരെയധികം ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. അതുമൂലം മനസ്സിനെ വളരെയധികം ശാന്തിയും സമാധാനവും വന്നുചേർന്നു. മനസ്സിനെ ഊർജ്ജം നിമിത്തം ജീവിതത്തിലെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജം മനസ്സിന് സിദ്ധമാകുന്നു.

നാമ ജപം മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഉറക്കെ ജപിക്കുന്നത്, ശബ്ദമില്ലാതെ ജപിക്കുന്നത്, മനസ്സിൽ മാത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഇതിൻറെ ഏതുതരത്തിലുള്ള നാമനിർദേശമാണ് വളരെ ശക്തിമത്തായത് എന്ന് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ മാനസികമായി മനസ്സിൽ മാത്രം ജപിക്കുന്ന നാമജപത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വേണം പറയുവാൻ. ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം.

നാമം ജപിക്കാം? ഏതൊക്കെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. എത്ര വരെ ജപിക്കണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം. ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദേവീദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ പലരും ഉറക്കെ ജപിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സിലും ഉറക്കെയും ചുണ്ട്ലും ജപിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.