ഗണപതി ഹനുമാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ശനിയെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല

ഗണപതി ഹനുമാൻ ഭക്തന്മാരെ ശനി തൊടില്ല അതിനു കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശനി ബാധിക്കാത്ത ദേവതകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. രണ്ട് ദേവതകൾ മാത്രമാണ് ശനി ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിടുന്നത്. ശനീശ്വരൻ എൻറെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്ന രണ്ട് ദേവതകൾ ഗണപതിയും ഹനുമാനും മാത്രമാണ്. ഷർട്ട് ശനിയുടെ പീഡനത്തിൽ പെട്ട വിഷമിക്കുന്നവർ ഹനുമാൻ സ്വാമിയേയും ഗണപതിയേയും ധ്യാനിക്കുന്നതും പൂജിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ്.

ഗണപതിയുടെയും ഹനുമാനെയും ഭക്തന്മാർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയുടെ എല്ലാവിധ സൃഷ്ടി ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഗണപതി ഭഗവാൻ തന്ത്രപരമായി ട്ടാണ് ശനീശ്വരനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആകട്ടെ ശനിയിൽ നിന്നും പരാക്രമം കാണിച്ചിട്ടാണ് ശനി പിൻമാറിപ്പോയത്. ഹനുമാൻസ്വാമി വിജയം നേടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് തന്നെ ഉപാസന ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും ശനിയെ അനുവദിക്കാറില്ല.

When Saturn retreated after the attack, Hanumanswamy left Saturn after taking the truth from Col Shani. The truth is that Saturn does not cause harm to the devotees who worship and worship Lord Hanuman. You should watch this video in full to learn more about this topic.