ഈ മരങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്കിൽ പണം കുറയില്ല

വാസ്തുശാസ്ത്രം വീടിനുചുറ്റും നട്ട് വളർത്തേണ്ട ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. വാസ്തുശാസ്ത്രം നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവർ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷവും കുളിർമയും മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായ ഊർജ്ജവും ഇത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ശരിയായ ദിശയിൽ നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക.

പൊതുവെ പ്ലാവ്, മാവ്, തെങ്ങ്, വൈറ്റില, കവുങ്ങ്, വാഴ, തുളസി, മുല്ല, കൊന്ന, കൂവളം, നെല്ലി, ചെമ്പകം, കരിങ്ങാലി, ഇലഞ്ഞി എന്നിവ വീടിൻറെ ഏത് ഭാഗത്ത് വളർത്താവുന്നതാണ്. പറമ്പിൽ പ്ലാവ്, നെല്ലി, കൂവളം വളരുന്നതും നട്ടുവളർത്തുന്നതും ഐശ്വര്യപ്രദമാണ്. കരിങ്ങാലി നടത്തുന്നതിലൂടെ കലഹങ്ങൾ നീങ്ങി കുടുംബത്തിന് ഐക്യം വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ശിവശക്തി പ്രീതികരമായ കൂവളവും, വിഷ്ണു പ്രീതികരമായ തുളസിയും, ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ വാസസ്ഥലമായ നെല്ലിയും ഐശ്വര്യ പൂജ വസ്തുക്കളിൽ പെട്ട വാഴപ്പഴം, അടയ്ക്ക, നാളികേരം, എന്നിവ നൽകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പവിഴമല്ലി നട്ടുവളർത്തുന്നത് ദൃഷ്ടിദോഷം ഒഴിവായി പോകുവാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അത്തി, ഇത്തി, അരയാൽ, പേരാൽ എന്നീ 40 മരങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ അല്ലാതെ താമസസ്ഥലത്ത് വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ കാഞ്ഞിരം, കള്ളിപ്പാല, വലിചേര് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങൾ വസ്തുവിൽ പാടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.