വീടിൻറെ തെക്കു കിഴക്കേ മൂല ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ സമാധാനമായി ഐശ്വര്യം കവിഞ്ഞൊഴുകും

തെക്കു കിഴക്കേ മൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ട്? തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മൂലയാണ്, ഒരു ദിക്കാണ്. അഷ്ട ദിക്കുകളിൽ ഒരു കിഴക്ക് മൂല കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന മൂല അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വാസ്തു അനുസരിച്ച്.

പല വീടുകളും വാസ്തു അനുസരിച്ച് തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല വളരെ യാദൃശ്ചികമായി അറിയാതെയോ അവിടെ ശരിയല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരാവൂ എന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്നിമൂല എന്നും പറയും.

അഗ്നി മൂലയുടെ വാസ്തു അനുസരിച്ച് അഗ്നിയും നദിക്ക് ആണ്. അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ തള്ളുന്നതിനോ പാടുകയില്ല. അവിടെ ഉള്ളവർ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ശുദ്ധിയും ഉള്ളവരായി ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ആ കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.