സ്ത്രീകൾ ഈ നേരങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യം പോകും സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുടുംബം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരവും ആചാരവും പെരുമാറ്റവും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ചില ആചാരങ്ങളും മര്യാദകളും പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സ്ത്രീകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ആചാരങ്ങളും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യവും വിലയും നിലയും കൽപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത്.

സ്ത്രീകൾക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? രാവിലെ ഉദയത്തിനു മുൻപ് തന്നെ സ്ത്രീകൾ എണീക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിനും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൃപാകടാക്ഷത്തിനുംവേണ്ടിയാണ്. ദൈവിക പരിവേഷം തന്നെ ശക്തിയുടെ പര്യായം ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.