നിങ്ങളുടെ ഏതുതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കാനും നാരങ്ങാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മനസിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനു സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.

മന്ത്രവാദത്തിൽ മാരണം ഉച്ചാടനം വശീകരണം സ്തംഭനം ആകർഷണം മോഹനം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ക്രിയകൾ ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യ സാധ്യത്തിനുവേണ്ടി ആഭിചാര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നു.

നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും. ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നടന്നിരിക്കും. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. വ്രതമെടുത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹം ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 4 മണിക്കും ആറു മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒന്നുമില്ല.

നാലുമണിക്കും ആറു മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ കൈകൾ കൂപ്പി ചമ്രം മടിഞ്ഞു വേണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാൻ. അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക.

ഒരു നാരങ്ങാ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അതിനുശേഷം ഉള്ളം കയ്യിൽ പിടിക്കുക. ചമ്രം മടിഞ്ഞിരുന്ന് ഉള്ളംകൈയിൽ നാരങ്ങ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലതു കൈയിൽ ആയിരിക്കണം നാരങ്ങാ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത്.

അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശിരസ്സ് മുതൽ പാദം വരെ 3 പ്രാവശ്യം ഉഴിയുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.