ഏഴര ശനിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ

ഏഴര ശനി എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും പലർക്കും അത് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് പലരും അതിനെ ഓർത്തു വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. എന്താണ് ഏഴര ശനി? എന്താണ് അതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും? ശനി ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏഴര ശനി തുടങ്ങും. തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടരവർഷം ആണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്.

രണ്ടര വർഷം കാലാവധി വേണം ചന്ദ്രനെ തുടർച്ചയായി സഞ്ചരിച്ചു വരാൻ. ഇങ്ങനെ ഏഴര കൊല്ലങ്ങൾ ആണ് ഏഴര ശനി എടുക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ചില ഏഴരശനി കാർക്ക് ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിവെച്ച മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുപോലെ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കടം കുന്നു കൂടാം.

Similarly, there may be financial liabilities nearby. And you have to move away from your land and live abroad. Good things can happen in the seven and a half saturdays. In the seven and a half days, we get good things and good experiences. Even in the Puranas, 7 half-saturn is mentioned. You should watch this video in full to learn more about it.