സ്ഥിരമായ ജോലിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

ചില ആളുകൾ എല്ലാം ജോലിയെല്ലാം പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി വിട്ട് മറ്റൊരു ജോലി തേടി പോവുകയും അതിനുശേഷം കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ജോലി തേടി പോവുകയും അങ്ങനെ സ്ഥിരതയില്ലാതെ പോകുന്നവരാണ്. എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന് ജോലിചെയ്യാൻ അവരെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ?

ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് പ്രായം ആകുമ്പോൾ ആണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലും ഗൃഹത്തിലും ഗ്രഹ യോഗത്തിലും എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാകും. വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിധിയുടെ 90% നമുക്ക് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

Disabilities are born without the eye and the ear is not able to speak without the visual impairment. But many people are reaching a larger level. This will change fate from perspective. You should watch this video in full to learn more about this topic.