ഫ്ലെയിങ് സ്റ്റാർ നോക്കി ഇനി വീട് പണിയാം

നമ്മൾ വീടുവയ്ക്കുമ്പോൾ വിസ്തു നോക്കി കൃത്യമായി അതിനുശേഷം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഫെങ് ഷുയി കൂടി നോക്കുന്നത്. വാർത്ത വന്ന് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻറെ ദിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. കിഴക്കുഭാഗം പ്രധാനവാതിൽ വരാം. തെക്കുഭാഗത്ത് ബെഡ്റൂം വരാം. വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്ത് അടുക്കള വരാം. അല്ലെങ്കിൽ തെക്കുകിഴക്കുഭാഗത്ത് അടുക്കള വരാം. തുടങ്ങിയ ഓരോ ദിക്ക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത്.

ഫെങ് ഷുയി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻറെ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിക്കിലും വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. കിഴക്കോട്ട് ദർശനം ഉള്ള ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീടിൻറെ എൻട്രൻസിൽ ഒരു സ്റ്റാർ വന്നു നിൽക്കും. അത് ഒത്തിരി സമ്പത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. 2010 നിർമ്മിച്ച വീട് 95 ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എൻട്രൻസിൽ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് കയറുന്നത്.

It’s not good for us. But if there is a good star somewhere in the north-east of the house, the main door is placed on that side, which will bring good results. You should watch this video in full to learn more about it