തൊഴിലിന് അനുസരിച്ച് രത്നങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തൊഴിൽ കാർക്കും അവരുടെ തൊഴിലിനെ അനുസരിച്ചുള്ള രത്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ 9 എണ്ണം ആണ് ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രത്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന രത്നങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി വരുന്നത്.

ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അതിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ രത്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് ശോഭിക്കാൻ ആയി ഓരോ രത്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ലോഹ പണി അതുപോലെ കലാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വർക്ക് അതുപോലെ ഗണിതം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വർക്ക് ഏജൻസി ഇടപാട് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഇടപ്പാട് അതുപോലെ എണ്ണ വ്യാപാരം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവർ അലങ്കാര സംബന്ധമായ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ അതുപോലെ കടലാസ് സംബന്ധമായ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഗുണപ്രദമായ രത്നങ്ങൾ മുത്ത് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

Emerald is the most beneficial for all those who are associated with milk related industries as well as poultry trade and fruit cultivation. Government affairs are the gem of the gem that is said to be beneficial to those who are socially involved in political affairs as well as those associated with the art of acting. You should watch this video in full to learn more about this.