ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ

പ്രായശ്ചിത്തം നമ്മൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റുചെയ്യാത്തവർ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരെ കാണുകയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. ഉറുമ്പിനെ ചവിട്ടി കൊല്ലുന്ന നടക്കാൻ പാവം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും ഓരോ പരിഹാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

നമ്മൾ ഗുരുവിനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമായി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക വിഷ്ണു പൂജ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് ഗുരു പ്രതിമ പാദപൂജ ചെയ്യുക. ഈ പ്രതിമയിൽ ഗുരുവിനോട് ചെയ്ത പാപങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഗുരു വിനോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പര പുരുഷ ബന്ധത്തിന് പോയെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശിവപാർവ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 11 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നിർമ്മാല്യദർശനം ചെയ്യുക.

Lord, I and Bhagwati offer different types of garlands and perform archanas with Sri Sukta. We can do this at home or at a fixed illustrator. By doing this, the mistakes of the couple will be completely cured. Now you should watch this video in full to learn more about this.