ശനി രാഹു ദോഷം അകലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

പലർക്കും ശനി ദോഷത്തെ പോലെ തന്നെ രാഹു ദോഷവും രാഹുകേതു ദോഷവും പലർക്കും ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശനി രാഹു ദോഷം അകലാൻ ആയിട്ട് ഗ്രഹ ദോഷങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. വ്യാഴം നല്ലൊരു അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഗ്രഹം ആണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ പലർക്കും വ്യാഴം ദോഷത്തിൽ ആണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഷുഗറിനു ഗുണമുള്ള ഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ശുക്രൻ റെ ഗുണവും പലർക്കും കിട്ടുന്നില്ല.

ഈ ഗ്രഹ ദോഷങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പലതരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ രീതിയിലും ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിലും അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യുന്നു. ശനി രാഹു ദോഷം മാറാൻ ആയിട്ട് ഒരു ഉത്തമ ശിവമന്ത്രം ഉണ്ട്. മാർച്ച് 11ന് ആണ് ശിവരാത്രി ദിനം. രാഹുൽ ശനിദോഷം മാറുന്നതിന് ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ വിശിഷ്ടനായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ഈ ജപം സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ശനിദോഷം ഓ രാഹുദോഷം ഓ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവർ ഇതിൽ പറയുന്ന ശിവമന്ത്രം നല്ല ശക്തനായ ഒരു ഗുരുവിൽനിന്നും ശിവരാത്രി ദിനം മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കേണ്ടതാണ്.

It is very important to wear dark red clothes while chanting this mantra. You should watch this video in full to learn more about it.