ശത്രുക്കൾ ഇനി നിങ്ങളെ ഭയക്കും

ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കർമം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവർ ഭയക്കും. നമുക്കെതിരെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല. പലർക്കും പല തരത്തിലാണ് ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതുവിധത്തിലുള്ള ശല്യം ആയാലും ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ആയാലും അത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതുമൂലം അത് പൂർണ്ണമായും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അങ്ങനെയൊരു ശല്യം ഈ പറയുന്ന ആളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടത് 9 വറ്റൽ മുളക് ആണ്. അതായത് ഉണങ്ങിയ മുളക് ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപിടി കല്ലുപ്പ് ആണ്. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ശനിയാഴ്ച ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി 21 ദിവസം ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആണ്.

ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കർമ്മം വീടിന് ഉള്ളിൽ ചെയ്യരുത് വീടിനുപുറത്ത് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വീടിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ടെറസിനു മുകളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ വീടിനു വെളിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.