നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം സെലക്ട് ചെയ്യൂ

ഇതിൽ മൂന്നു നിറങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നീല കറുപ്പ് എന്നിവയാണ് അവ. ഒന്നാമത്തെ നിറം മഞ്ഞയും രണ്ടാമത്തെ നിറം നീലയും മൂന്നാമത്തെ നിറം കറുപ്പും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഇതിലെ നിറങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിറം അത് നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തും. ഒന്നാമത്തെ നിറമായ മഞ്ഞയാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ അല്പം ഉദാസീനത ഉള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ. സന്തോഷം പൊതുവേ നിങ്ങൾക്ക് കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചതിയിൽ പെട്ടു എന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഈ കൂട്ടർ.

എപ്പോഴും ഇവർ ചിന്തകളിൽ ആയിരിക്കും. ഈ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഉൽക്കണ്ഠകൾ ആയി നടക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതം ആയിരിക്കും ഇവർക്ക്. ഈ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരികൾ ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ഇവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ കരുതുകയുള്ളൂ. നീലനിറമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ധാരാളം സ്വപ്നം കാണുന്ന ആർഭാടജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്തോഷപ്രദം ആയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഇവർ. പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി പ്രണയം കനിഞ്ഞു നൽകുന്നവർ ആയിരിക്കും ഇവർ.

എന്നാൽ ഈ കൂട്ടർ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാതെ പല സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി ഇവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കുക ഇല്ല. അതുപോലെതന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വപ്ന ലോകത്തിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന കൂട്ടർ ആയിരിക്കും ഇവർ. അതുപോലെ കൂടുതലായി ഭാവനകൾ ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും അവർ.