ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും വശീകരിക്കാം

നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കർമം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് സാധ്യമായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. ശുദ്ധമായ ജലം ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ചില്ലു ഗ്ലാസ്സിൽ വേണം അത് എടുക്കാൻ. അതിരാവിലെ വേണം നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ. ഈ കർമം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ഇരിക്കണം. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൂജാമുറിയിലേക്ക് കയറുക. ഈ മറ്റുള്ള മതസ്ഥർ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കയറി ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഇത് ഉഴിയുക. നല്ലതുപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു ടേബിളിൽ വയ്ക്കുക.

അതിനുശേഷം മൂന്നുപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കുടയുക. അതിനു ശേഷം മൂന്ന് കുരുമുളക് എടുത്ത് നമ്മുടെ പാദം മുതൽ തല വരെ നല്ലതുപോലെ ചുറ്റുക. നല്ലതുപോലെ വട്ടംകറക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് കിഴക്കോട്ടും ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടും 1 തെക്ക് വശത്തേക്കും എറിയുക. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ആണ്. അടുത്തതായി കുറച്ചു ഭസ്മം എടുത്തതിനുശേഷം വീടിന് അടുത്ത് നിന്ന് ചരൽ വാരുക. അതിനുശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ കുടിച്ചതിനുശേഷം ഭസ്മവുമായി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക.

അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരുടെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അതിനുശേഷം ആ ഭസ്മമെടുത്ത് നെറ്റിയിൽ നല്ലതുപോലെ പൂശുക. അതിനുശേഷം ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സോടുകൂടി നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടണം വ്യക്തി നമ്മളെ മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.