ഈ നാളുകാർ സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയിൽ എത്തുന്നത് കാണാം.പ്രവചനം വൈറലാകുന്നു ഈ മാസം 26 ന് ചന്ദ്രഗ്രഹണം.

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങൾക്കുംഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൻറെ സ്വാധീനം ശക്തി ഏകുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഭൂമി വളരെ അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻറെ സ്വാധീനം ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾഗ്രഹ ത്തിലൂടെ വലിയതോതിലുള്ള വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സൂപ്പർ മൂൺ പ്രതിഭാസം ആണ്. ബ്ലഡ് മൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ചുവന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ സ്വാധീനം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.വളരെ പ്രകടമായി വളരെ വിസ്തൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ചന്ദ്രൻറെ ഉപരിതലം വലിയതോതിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

വലിയ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥിതി വരുന്ന സാഹചര്യം. സൂര്യ രശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ തട്ടി അതിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ പതിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ തീർത്തുംചന്ദ്രനിൽ പതിക്കാത്ത അവസ്ഥ. ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഫലകങ്ങൾ പല രീതിയിലും സ്വാധീനശക്തി ആകുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ അഗ്നി പർവ്വത സ്പോടനം വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്ന് വേണ്ട പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ജലാംശമാണ്. ചന്ദ്രൻ ജലമയമാണ് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജലം ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.