ഈ നാളുകാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത കേൾക്കാം. ഈ മാസം 26 ന് ചന്ദ്രഗ്രഹണം.

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ സാധ്യമാകുന്നു. ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം വരുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം നിമിത്തം ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെയുടെ ചന്ദ്രൻറെ നിഴൽ പതിക്കുന്ന സഹചര്യം അതിനെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സമയം സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വന്നുചേരുന്നു. ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ സൂര്യന് എതിർദിശയിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം ഇതിനെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക വെളുത്തവാവ് ദിവസമായിരിക്കും. ചിലസമയങ്ങളിൽ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ഈ സമയത്ത് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഇവയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷപരമായി ജല പരമാണ്. മനോഹാരകം മനോഹാരിത ത്വം വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രഗ്രഹണം വരുമ്പോൾ പൗർണമി ദിവസത്തിൽ പൂർണ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഭൂമിക്ക് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം ഇനി പ്രതിഭാസം ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതേപോലെതന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളിലും ഉള്ള സ്വാധീനം വളരെ വലിയതാണ്. മാനസിക നിലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവസ്ഥ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം വന്നുചേരും. ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഹേതു ഗ്രഹണ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൽ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.