ധനം വർധിക്കാൻ മഞ്ഞളും വെള്ളവും മാത്രം മതി

സാമ്പത്തികമായ ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധനത്തിന് മുട്ടില്ലാതെ ഇരിക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ഉന്നതിയിൽ എത്താനും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽരംഗത്ത് വളരെയധികം ശോഭിക്കാൻ ഉം ബിസിനസിലൊക്കെ ധന പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള പാചകം ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ അനാവശ്യമായി ചിലവുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്.

വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലും ജോലി എടുക്കുന്നതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുക ധനം വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കുക രോഗങ്ങൾ ആയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദുരിത ഇളവുകൾ ആയും ഒക്കെ ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ഒരു വീടിനും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ സൂചനകളും ദോഷവശങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ അസൂയ കലർന്ന കണ്ണേറ് ദോഷം അതുപോലെതന്നെ ശത്രുദോഷം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയ കലർന്ന ദോഷങ്ങൾ ഓ വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.