ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജ്യോതിഷി ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുട്ടി abhigya. ഈ ബാലൻറെ പല പ്രവചനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യം ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു മഹാമാരി. ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ച് പ്രവചനം സത്യം ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബാലൻ. ഈ ബാലൻറെ പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാലൻറെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യം ആയിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി ജ്യോതിഷിയെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാമാരിയുടെ ആരംഭവും അതുപോലെതന്നെ അവസാനവും ഒക്കെ ആ കുട്ടി ജ്യോതിഷിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഏകദേശം 2021 അവസാനത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനവാന്മാർ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത്.

പല പ്രവചനങ്ങളും സത്യമായ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു പ്രവചനവും യാഥാർത്ഥ്യം ആകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ യാഥാർഥ്യമായാൽ കുറച്ചു നക്ഷത്ര ജാതക രക്ഷപ്പെടും അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അവർ വലിയ നിലയിലെത്തും എന്നകാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഈ ബാലൻറെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവിധ പ്രവചനങ്ങളും യാഥാർഥ്യം ആയിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി ജ്യോതിഷിയെ ലോകം അതായത് വിശ്വാസികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.