കുഴി വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ സമ്പത്ത് വർധിക്കും

വീടിൻറെ വാസ് സംബന്ധമായ പല കാര്യങ്ങളും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഉന്നമനത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്രനാൾ കഴിഞ്ഞാലും വാസ്തു സംബന്ധമായ അറിവുകളും അതിൻറെ പ്രസക്തി കളും കുറയാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വീടിൻറെ വാസ്തു അനുകൂലമായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വാക്ക് സംബന്ധമായ പല അറിവുകളും നമ്മൾ ആർജ്ജിച്ച എടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രഥമ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ്.

വാസ്തു അനുസരിച്ച് വീടിൻറെ പലഭാഗത്തും അനുകൂലമായ ഊർജ്ജങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏതെല്ലാം സ്ഥാനത്ത് എന്തൊക്കെ വയ്ക്കണം അതുപോലെതന്നെ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനത്ത് മുറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഉന്നതിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും സന്താന സൗഖ്യത്തിനും ഇവയൊക്കെ വന്നുചേരുന്ന തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉള്ള പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ കുടുംബത്തിൻറെ മനസ്സമാധാനത്തിന് ഐശ്വര്യത്തിനും ഒക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വാസ്തു സംബന്ധമായ അറിവുകൾ എല്ലാവരും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കുഴിച്ചാൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പന്നതയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നതാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് വന്നുചേരാനുള്ള സമയമായി.