ഇത് ചെയ്താൽ എന്തും സാധിക്കാം.

നമസ്കാരം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ വശമസമ്മതം ആകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ന് ഒരു ഒരു താന്ത്രിക വ്യക്തിയാണ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഏത് സമയത്തും എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മമാണ്. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴായാലും നമ്മുടെ കൈ കഴുകാതെ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം കൈ കഴുകാതെ ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ട് ഒരു കർമ്മമാണ്. ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞൽ ആപിചാരം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൈകഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം കൈ കഴുകാതെ ഉപ്പും തൈരും കണ്ടൂകും അരിയും ഒന്നിച്ചെടുത്ത് കലക്കി അതിനുശേഷം കാക്ക കഴിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആ കാക്ക അത് ഭക്ഷിക്കുക യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സുഖമായി നടന്നിരിക്കും.

ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി ഇത് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ഇന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ . തീർച്ചയായും ഇത് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇത് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം . കാരണം ഇത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം കൈ കഴുകാതെ ആ എച്ചിൽ ഇതോടുകൂടി വേണം സ്വീകരണം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഇതിന് ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തൈര് എടുക്കുക ഉപ്പ് എടുക്കുക അരി എടുക്കുക കടുക് എടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഉരുള പിടിച്ചു അല്ലാതെയോ കാക്കയ്ക്ക്കൂ.ടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.