വശ്യം.. 100% ഫലം ഉറപ്പ്ഒരു നാരങ്ങ മതി ഏതാഗ്രഹവും സാധിക്കും

നമസ്കാരം വളരെ എളുപ്പം ഒരാളെ വശീകരിക്കുവാൻ . അതല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം നടിച്ച് നമ്മളെ ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ , നമുക്ക് അയാളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ ഈ വശ്യ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യുക. വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വശീകരിക്കാം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ വശ്യം ചെയ്യാം . മൂന്നു ദിവസം പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അതിരാവിലെ വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണവിശ്വാസതോടെ ചെയ്യുക.. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പൂർണമായി വിജയിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ..

സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം എന്നിവയ്ക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്ന് കർക്കശമായി പറയുന്നവർക്കും ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രണയസാഫല്യം നേടാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങ ആണ്. ഈ നാരങ്ങ 51 കഷണങ്ങളായി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുറിക്കുക അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാം രാവിലെ എന്നോ വൈകിട്ട് എന്നോ ഉച്ച ന്നോ ഒന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം.. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ കൂടി വേണം ചെയ്യുവാൻ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽലോ ടോയ്ലറ്റ്ലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നു ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം. കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.