ഒരു കാരണവശാലും പ്രധാനവാതിലിന് സമീപം ഈ വസ്തുക്കൾ വരാൻ പാടില്ല കടം കയറും

ഒരു കാരണവശാലും പ്രധാനവാതിലിന് സമീപം ഈ വസ്തുക്കൾ വരാൻ പാടില്ല കടം കയറും.