ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

നമ്മുടെ വീടിൻറെ വാതിലിനു നേരെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. വീട്ടിൽ വെക്കാവുന്ന ചെടികൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചെടികൾ മരങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ പല വീഡിയോകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടാൻ കുഴപ്പം ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗൃഹപ്രവേശനത്തിനുള്ള വാതിലിൽ നേരെ നടാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കുറച്ചു ചെടികളുണ്ട്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അരളിച്ചെടി. അരളിച്ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഇല്ല. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെതന്നെ പൂജയുമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ആ ചെടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിലിനു നേരെ ഈ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

കാരണവും നമ്മൾ ദിവസവും വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ഈ ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെടിയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഭാര്യ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് കേൾക്കാതിരിക്കുക കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാതാപിതാക്കളെ കേൾക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.