ശത്രു സംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല

ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം എങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിനായി ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവർ ഭയന്ന് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് എതിരായി യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് തോന്നുകയില്ല. പലർക്കും പല തരത്തിലാണ് ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത്.

അങ്ങനെ ഏതുവിധത്തിലുള്ള ശല്യം ആയാലും ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ആയാലും അത് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മൂലം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത്തരത്തിലുള്ള ശല്യം ഈ പറയുന്ന ശത്രുക്കളിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മുക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടത് 9 വറ്റൽമുളക് ആണ്. നന്നായി ഉണങ്ങിയ മുളകു വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. അതിൻറെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് കലുപ്പാണ്.

ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ശനിയാഴ്ച ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷമുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി 21 ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ പൂർണമായി കാണേണ്ടതാണ്.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.