കുരുമുളകും മഞ്ഞളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇനി പൂർത്തിയാക്കാം

ഇന്ദു പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാട് മാറാനും അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടാനും അതുപോലെതന്നെ ധനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടാനും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും മറ്റ് ആളുകൾക്കും മാനസികമായി സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിവിധ തടസ്സങ്ങളും വിഷമതകളും മാറി കിട്ടാനുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കർമമാണ്. എന്നാൽ ഇത് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു കർമ്മം കൂടിയാണ്. ഈ കർമം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇല്ല.

ഏതു ദിവസം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെതന്നെ ഏത് സമയത്തും ഈ ഒരു കർമം ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഗ്ലാസിലേക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ കലക്കി ആ വെള്ളം ഈ ചില്ലു ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതെ എടുത്തതിനുശേഷം അത് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി ഉഴിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഉഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാറി കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദൈവം ആരാണോ ആ ദൈവത്തോട് വിശ്വാസപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആണ്.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.