ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം

ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ബീഫ് ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാമാരിയുടെ താണ്ഡവം അരങ്ങേറുന്നു. വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളിൽ ഭയപ്പാടോടെ കൂടി ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിനും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനും അത് നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. ജ്യോതിഷത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു കുട്ടി ജ്യോതിഷിയുടെ പ്രവചനം മഹാമാരി വരുന്നതിനു മുന്നേ പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

പലരും അത് അത്രയധികം ശ്രദ്ധ കാണിക്കാതെ വിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് മഹാമാരിയുടെ അതിപ്രസരം ലോകത്ത് പിടി മുറുകിയപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലും രാജ്യത്തൊട്ടാകെ രാജ്യത്തിൻറെ മുഴുവൻ ജനതകളെയും ബാധിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു തന്ന കുട്ടി ജ്യോതിഷിയുടെ പ്രവചനം ലോകശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ആർജിച്ചു.

It was more or less true. This child had been predicting astrology every time. The prediction now is that today the second wave of the world’s pandemic is hitting the strength. The scourge of the genetically modified pandemic is now putting the people of the world in a very difficult crisis. You need to watch this video in full to learn more about this subject