പ്രധാന വാതലിനു നേരെ ഇവ വന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ ദുഃഖം മാറില്ല

പ്രധാന വാതലിനു നേരെ ഇവ വന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ ദുഃഖം മാറില്ല