കന്നിമൂലയിൽ കിടക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണം

കന്നിമൂലയിൽ കിടക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കേണം