ശത്രുക്കൾ പോലും ഇനി നമ്മുടെ മിത്രങ്ങൾ ആകും

ശത്രുദോഷം മാറാൻ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഏതു മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ആണ് നമുക്ക് ശത്രുദോഷം മാറി കിട്ടുന്നത് പോലെ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി വരുന്നത്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. ആദ്യമായി ഒന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ശത്രുദോഷം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോശമായ സമയത്ത് ജാതകത്തിൽ ദുർബലനായ ദശാകാലം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തോ രാഹുദോഷം ഉള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കോ ശനിയുടെ അപഹാരം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തോ.

ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജാതകത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മത്തിന് ഫലമായി ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെയും നമ്മൾക്ക് സൽക്കർമങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പരിമിത ഫലങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജാതകം അഥവാ ഗ്രഹനില എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം വഴി തിരിച്ചുപോകുന്നതും. മോശമായ ഗ്രഹത്തിന് സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ആയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

After liking this page for all astrological matters, record your comments in the command box below. Share videos on this page to see a new kind of video. So let’s get into the video the video is below.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.