വാച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ ഐശ്വര്യമാണ്

നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം വെക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ദിശയിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനവും ഉണ്ട് പലരും പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിച്ചാണ് വീടുകളിൽ ക്ലോക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് തെറ്റായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരിതവും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ വന്നു ഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഒരിക്കലും ക്ലോക്ക് പൊടി പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കുപിടിച്ച മാറാല പിടിച്ചോ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് പൊടിപിടിച്ച അഴുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള ക്ലോക്ക് എടുത്ത് തുടച്ചു വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാരണം ആ ക്ലോക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെയും സമയത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതികളെയൊക്കെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.

   

രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും പൊട്ടിയുള്ള ക്ലോക്ക് പൊട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടലുകളോ കേടുപാടുകൾ ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് തന്നെ മാറി മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമ ഒരിക്കലും പൊട്ടിയത് വിള്ളൽ വീണതോ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ മുറികളിലോ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *