നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല

മനസ്സമാധാനമാണ് വീട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അനേകം സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ അതായത് വീട്ടിലെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ വിധത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന തന്നെ ആകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ശുഭകരം ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക.അകത്ത് പുറത്ത് വാസ്തുപ്രകാരം ഭാര്യയേറിയ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വീടിൻറെ ഓരോ മുറിയും നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു.

ഓരോ മുറിയിലും വാസ്തു നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഏതു മുറിയിൽ ആയിരുന്നാലും വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശകൾ ഒഴിച്ചിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം എന്നാണ് വാസ്തുപ്രകാരം പറയുന്നത് ഇവിടെ കഴിവതും ഭാരമേറിയ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ ഏവരും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഈ ദിശകളിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെ ആകുന്നു അതിനാൽ ഒരു മുറിയിലെ ഈ ദിശ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇടുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

   

ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു നിത്യവും നിലനിൽക്കുവാൻ ഏറ്റവും ശുഭദിനം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ ഈശ്വരാധീനം നിലനിൽക്കുകയും ആ വീടുകൾക്ക് ഉയർച്ച വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു കാരണം വസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ ഊർജ്ജം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *