ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ചില നക്ഷത്രക്കാർ

27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ ജ്യോതിഷപ്രകാരം 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഒരു ഭാഗ്യ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ഭാഗ്യ നമ്പർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെതായ ഒരു ഭാഗ്യം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം ഭരണിയാണ് ഭരണിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ എന്നു പറയുന്നത്.

ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ നമ്പര്‍ വെച്ചിട്ടുള്ള സെലക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹായിക്കുന്നത്. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യ നമ്പർ ഒന്നാണ് അടുത്തത് രോഹിണി നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യം വരെ 2 മകില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യനമ്പർ ഒമ്പതാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന് അത് നാലാണ് പുണർതം നക്ഷത്രത്തിന് അത് മൂന്നാണ് പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്.

   

അത് എന്താണ് ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന് അഞ്ച് ആണ് ഭാഗ്യം നമ്പർ മകം നക്ഷത്രത്തിന് ഏഴാണ് പൂരം നക്ഷത്രത്തിന് ഒമ്പതാണ് ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിന് ഒന്നാണ് അത്തം നക്ഷത്രത്തിന് നമ്പർ ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിന് ഒമ്പതാണ് ചോദ്യം നക്ഷത്രത്തിന് നാല് വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിന് 3 അനിഴം നക്ഷത്രത്തിന് എന്താണ് ഭാഗ്യം നമ്പർ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിന് അഞ്ചാണ് മൂലം നക്ഷത്രത്തിന് ഏഴാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *