നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും കടവും പെരുകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്

ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് തുളസി എന്നു പറയുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെടി കൂടിയാണ് തുളസി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദിശയിലും തുളസി നടുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഈ ദിശകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ദിശകളിലും വച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നു എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദോഷകരമാണ് എന്ന് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

ഈ ദിശയിൽ തുളസി നടന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി ഉയർച്ച കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അഥവാ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു പരിധി വരെ അകന്നുപോകും എന്ന് തന്നെ പറയാം.സംഖ്യാ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തുളസിച്ചെടികൾ കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര തുളസിച്ചെടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൽ നാം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വളരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തെ അഥവാ ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതിയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

   

എന്ന കാര്യം മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. അതായത് തുളസി ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ വളരുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം. 3 5 7 എന്നീ ഒറ്റ സംഖ്യകളിൽ വളരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയിലാണ് തുളസി വളരുന്നത് എങ്കിൽ അത് ദാരിദ്ര്യത്തെയും പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെയും വീടുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *