നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഏത് ഭാഗത്താണ് മണി പ്ലാൻറ് നടേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം

വാസ്തുപ്രകാരം മണി പ്ലാൻറ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നാൽ മണി പ്ലാൻറ് ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടി ദോഷവും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മണി പ്ലാൻറ് ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണി പ്ലാൻറ് വളരുന്നത് ശരിയായ ദിശയിലാണോ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കണം.

കിഴക്കേ മൂലയാണ് നമ്മൾ ഈശാനകോണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വടക്കും കിഴക്കും ചേരുന്ന വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല ഒരിക്കലും വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് മണി പ്ലാൻറ് വളർത്തരുത് ആ വീട് നശിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലമായിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് മണി പ്ലാൻറ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അത് അവിടുന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം ഒരിക്കലും വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഇടമാണ് അതിൻറെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വസ്തുപരമായിട്ട് മണി പ്ലാൻറ് വളർത്താൻ ഒരിക്കലും.

   

പാടില്ലാത്ത ഇടമാണ് വടക്കേ മൂല തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യമാണ് നമുക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗത്ത് വളർത്തുന്നത്. വീടിൻറെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും ഈ രണ്ടു പ്രധാന ദിശകളിലും മണി പ്ലാൻറ് വളർത്തുന്നത് അത്ര ഉത്തമമല്ല വലിയ ദോഷങ്ങൾ എന്നാൽ പോലും ഉത്തമം അല്ല കിഴക്കും ഈ പറയുന്ന പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങളിൽ വളർന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *