നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ മുൻവശം ഈ ദിക്കാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം

വാസ്തുപരമായി ഒരു കാര്യമാണ് വീടിൻറെ പ്രധാന ദിശ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ കവാടം വീടിൻറെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന കിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് വടക്കോട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കലാകായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുകയാണ് അതിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കാലമത്രയും നിങ്ങൾക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

വടക്കുഭാഗം ആണ് നിങ്ങളെ വീടിൻറെ ദർശനം വടക്കോട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരാൻ പോകുന്ന ഒരു വടക്ക് അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുബേര പണത്തിനും സ്വത്തിനും പണത്തിനും എല്ലാം അധിപൻ ആയിട്ടുള്ള കുബേരൻ കടന്നുവരുന്ന ദിശയാണ് ഈ പറയുന്ന വടക്കുവശം എന്ന് പറഞ്ഞു വടക്കോട്ടാണ് വീടിൻറെ പ്രധാനവാതിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് വീട് വടക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

   

ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് കോടീശ്വരന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ അവരുടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വടക്കോട്ട് ദർശനമായ നിർമിക്കുന്നതിന് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഉള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത തലത്തിൽ ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യത്യാസം.

വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ സമ്പത്ത് നിലനിന്ന കാര്യമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ വീടുകളിൽ കുബേര പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ കുബേര പൂജ നടത്താറുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *