നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ രീതി നോക്കി ജീവിതത്തെ പറ്റി അറിയാം

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം ഒരാളുടെ കയ്യിടെ അളവ് ആകൃതി വിരലുകളുടെ നീളം കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ നിറം വലുപ്പം ഒക്കെ ഹസ്രേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത വഴികൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പെരുവിരലിന്റെ ആകൃതി ആ ഒരു പെരുവിരലിന്റെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഒരു രീതി വച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എപ്രകാരമായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ജീവിത വഴിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കയ്യിലുള്ള പെരുവിരൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന് ഉടമകൾ ആയിരിക്കും പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരണം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുള്ളവരാണ് ആദ്യം ഒരല്പം പകർമെങ്കിലും പിന്നീട് സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട്.

ശരിയായ രീതിയിൽ അതിനെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസം സ്വയം നേടിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടേയും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വയം ആശ്വസിപ്പിച്ചു സ്വയം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു പോകാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്.

ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ അത് എല്ലാം തരണം ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് സ്വന്തം അഭിപ്രായം എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെട്ടി തുറന്നു പറയാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാത്തവരാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *