വീട്ടിൽ ചെന്തെങ്ങു വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

ഒരു വീടിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല അഥവാ കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എനർജി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരമുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും പവിത്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം അതായത് വാസ്തുശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുനിൽക്കണമെന്നും പറയുന്നു.

അതായത് മറ്റു ഭാഗത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മണ്ണിട്ട് പൊക്കി നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ഭൂമിക്കും വീടിനും ആ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ചില ചെടികൾ ഒക്കെ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെന്തെങ്ങ് നട്ട്പിടിപ്പിക്കുക എന്ന തന്നെയാണ്.നന്ത്യാർവട്ടം വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു മൂഡ് നട്ടുവളർത്തു അത് വളർന്നു പൂവിടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.

   

വീടിൻറെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അതായത് കള്ളിപ്പാല അറിയാം നമുക്ക് ഒരു പാല് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെടികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ഏത് തന്നെയാണ് വീടിൻറെ കന്നിമൂല ഭാഗത്തും വളർത്തുന്നത് കെങ്കെമമാണ്.ഈ പറയുന്ന ചെടികളൊക്കെ കന്നിമൂലയിൽ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സമ്പത്തിന് കുറവുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ചവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വളർത്തി നോക്കൂ അതിന്റേതായ ഒരു മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *