കന്നിമൂല ഇങ്ങനെ വച്ചില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ

പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണ ദുഃഖമാണ് ഫലം എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വീടിൻറെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരിതമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്.

ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വീടിൻറെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല പ്രകാരം കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ നാല് മൂലകൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലയാണ് കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു മൂലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഫ്ലോർ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഭാവമുള്ള ഒരു ദിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂല. മൂല ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ നിത്യരോഗികളായി മാറും.

   

സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ദുരിതമൊഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഗൃഹനാഥന് വലിയ തോതിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കും ഗൃഹനാഥന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂല ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളത്.

ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കന്നിമൂല ഭാഗം എപ്പോഴും ഒരു പുരയിടത്തും ഉയർന്നുനിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉയർന്ന നിൽക്കുന്നത് അപേക്ഷിച്ച് കന്നിമൂല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊക്കം ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്പം മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ടെങ്കിലും ആ ഭാഗം ഉയർത്തി നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *