നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെറ്റില വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ നിർബന്ധം വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധം ആയിട്ടും ഒരു മൂഡ് വെറ്റില എങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ച് ആണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപരമായി ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മംഗള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിലയുടെ ഒരു മൂഡ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഞാനീ പറയുന്നത് കീഴിൽ വളർത്തണം എന്നുള്ളത് എൻറെ ഒരു എളിയ അപേക്ഷയാണ് കാരണം സങ്കല്പം സർവ്വ ദേവതമാരും കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്.

വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പം കുടികൊള്ളുന്ന ചെടിയാണ് വെറ്റില അതിൻറെ ഒരു വെറ്റിലയുടെ തുമ്പിൽ മഹാലക്ഷ്മി കുടികൊള്ളുന്നു സരസ്വതി കുടികൊള്ളുന്ന മധ്യഭാഗത്ത് ഇടതു ഭാഗത്ത് സർവ്വശക്ത അമ്മ മഹാമായ പാർവ്വതീദേവി കുടികൊള്ളുന്നു വലതുഭാഗത്ത് ഗുരുദേവ കുടികൊള്ളുന്നു അതിൻറെ ഞെട്ടിൽ സഹോദരാദേവി കുടികൊള്ളുന്നു ഭാഗത്തെ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു തലയ്ക്കൽ ശുക്രൻ കുടികൊള്ളുന്നു പുറംഭാഗത്ത് സർവ്വേശ്വരൻ പരമേശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്നു കടയ്ക്കൽ ദേവേന്ദ്ര കുടികൊള്ളുന്നു പൂർവ്വ ഭാഗത്തെ കാമദേവൻ കുടികൊള്ളുന്നു.

   

സൂര്യൻ കുടി കൊള്ളുന്നു ഇതെല്ലാം സർവ്വ ദേവതാ സങ്കൽപം എന്ന അത്യപൂർവ്വം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നേ വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത്. നിർബന്ധം ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുമൂട് എങ്കിലും നട്ടുവളർത്തണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിഷ്ഠയാണ് വീടിൻറെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്നുപറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ ഒരു നട്ടുവളർത്തുക ആ വെറ്റില പടർത്താൻ ആയിട്ട് ഒരു അടയ്ക്കാ കൂടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉത്തമമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *