നിങ്ങളുടെ തള്ളവിരൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാം

നമ്മളുടെ കൈയുടെ പേര് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ആയിട്ട് 90 ഡിഗ്രി അറ്റം വരെ തട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തിരിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്നോണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെ നിർണയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യം കളഞ്ഞിട്ടു പോലും സുഹൃത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും.

   

സ്വന്തമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പേന ഇല്ലെങ്കിൽ പേനയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം പേന അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എക്സാം എഴുതാതെ വരുന്ന ഇവരുടെ ഈ ഒരു മനോഭാവം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇവരുടെ മനസ്സ് ഒന്നും ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ടാണോ സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും. വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും യാതൊരു രീതിയിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ പോകുക ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ച് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇവർക്ക് ഇവർ ചെയ്ത ഗുണങ്ങളുടെ ഒന്നും ഫലം ഒരു കാലത്തും ഇവർക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്യാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വളക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് വളയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പോയി വീണാലും അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *