കറ്റാർവാഴ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താം. വീടിനകത്തും കറ്റാർവാഴ.

കറ്റാർവാഴ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ആരോഗ്യപരമായും ആയുർവേദ പരമായും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ചെടിയാണ്. മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കറ്റാർവാഴ പലതരത്തിലും നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയി കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് എല്ലാവരും ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു കറ്റാർവാഴ ചെവിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്.

എന്നാൽ കറ്റാർവാഴ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ മറ്റു ചെടികൾക്ക് വേണ്ടപോലെ കറ്റാർവാഴ ചെടിക്ക് അധികം ജലാംശം ആവശ്യമില്ല. കാരണം കറ്റാർവാഴ അതിന്റെ ചെടിയുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം ജലാംശത്തോടുകൂടിയതാണ്. ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കറ്റാർവാഴ ചെടിക്കില്ല. രണ്ടുദിവസം കൂടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കറ്റാർവാഴയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്.

   

കറ്റാർവാഴ മുറ്റത്ത് മാത്രമല്ല വീടിനകത്തും വളർത്താവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. വീടിനകത്ത് വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളം പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ താഴെ ഒരു പാത്രം വച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ചായ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഗുണപ്രദം.

മുറ്റത്ത് വളർത്തുന്ന കറ്റാർവാഴ ചെടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പഴത്തോൽ, മുട്ടതൊണ്ട്,ചക്ക മടൽ എന്നിവയെല്ലാം മൂന്നുദിവസം അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പുളിപ്പിച്ച ശേഷം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. ഇത് കറ്റാർവാഴ ചെടിയുടെ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുന്നു. ഇനി കറ്റാർവാഴ തേടി കടകളിൽ അലയേണ്ടതില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *