ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവീക ശക്തികൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ്

നമ്മൾ ചുറ്റിയും നമ്മളിലും ദേവിക ശക്തികൾ വസിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ദൈവാംശം ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആത്മാവിന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഞാൻ നീയാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതും ഇതിനാൽ ആകുന്നു നമ്മളില്ലേ ദേവികത അഥവാ സൽഗുണങ്ങൾ വളർത്തുന്നത്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു ചിലർ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ദൈവാംശം ശരീരത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നതിനാൽ വന്നുചേരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായും.

അല്ലാതെ നമ്മളിലെ ദേവിക ഊർജ്ജം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയുടെ അംശമായി മാറുന്നതിനാൽ കാണുന്ന ലക്ഷണമായും പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവിക ശക്തികൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതിന്റെയോ അഥവാ ശരീരത്തിൽ ദേവദാംശം പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കൂട്ടുപായ ചിലർ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും.

   

വലിയ കോട്ടുവായ വരുന്നതായി കാണുന്നു. മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ വലിയ കോട്ടുവായ തുടരെത്തുടരെ വരുന്നതാണ് കൂടാതെ കണ്ണു തുറക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസം തോന്നുകയും കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ ഇതിനാൽ തുടരെത്തുടരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ.

പ്രത്യേക ദേവതയുടെ അംശം നമ്മളിൽ ഉണരുന്നതിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒട്ടും ഭാരം ഇല്ലാതെ തോന്നുന്ന അവസ്ഥയും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക ദേവതയുടെ അംശം പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *