നമ്മുടെ താഴെ ഈ വിവരങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കാം

സാമൂഹികശാസ്ത്രപ്രകാരം പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ലക്ഷണശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നു ഭാഗ്യത്തെയും നിർഭാഗ്യത്തിന്റെയും സൂചനകളെക്കുറിച്ച് സാമൂഹികശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു വേദ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രം സാമൂഹികശാസ്ത്രം ഒരു സംസ്കൃത പദം ആണ് ഇതിൻറെ അർത്ഥം ശരീര സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നകുന്നു മഹാപുരാണങ്ങളിൽ ഒരു പുരാണമായ ഗരുഡപുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനലും ബുദ്ധമതസ്ഥരും ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന മറുക് അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ നീളം കൈവിരലിലെ വ്യത്യാസം എന്നിവ ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും ശ്രീരാമസ്വാമിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ലക്ഷണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

   

ഏവരുടെയും തലയിൽ കാണുന്നതാണ് ചുഴി ഈ ചുഴിയെ ബ്രഹ്മകേന്ദ്രം എന്നും പൊതുവേ പറയുന്നു ഇവിടെ പരമശിവൻ വസിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു തലയിൽ കാണുന്ന ചുഴി പലർക്കും പല രീതിയിലാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ തലയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ചുഴിക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നു.

ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ചുഴിയാണ് തലയിൽ ഉണ്ടാവുക സർവ്വസാധാരണമാകുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചു ശതമാനം വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ടു ചുഴിയും അതിലും വിരളമായി മാത്രമേ മൂന്ന് ചുഴിയും കാണപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന് ചേരുന്നതുമാണ് എന്നാൽ രണ്ടു ചുഴിയുള്ളവർ ഭാഗ്യം ഉള്ളവർ എന്നും മൂന്ന് ചുഴി ഉള്ളവർ ഉത്തമർ എന്നും പൊതുവേ പറയുന്നു രണ്ട് ചുഴിയുള്ളവർക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയുടെയും സ്വത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് കൂടാതെ ഇവർ മുതിർന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്റെ താഴെയുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നോ സഹോദരിമാരിൽ നിന്നു അവർക്ക് സ്വത്ത് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുക.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *