നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ച് നോക്കൂ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

ഓം എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് നമശിവായ പഞ്ചഭൂതഗണങ്ങളായ ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ജനിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു ഓം നമശിവായ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉത്തമമാണ്. മാത്രമല്ല മനസ്സിനെ തിന്മയിൽ നിന്നും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നാം നമ്മെ തന്നെ പരമശിവനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.108 പ്രാവശ്യം ഒരു വിടുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ അലക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി നാം ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കും ഏത് മനസ്സ് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ഓം നമശിവായ ജനിക്കുന്നതിലൂടെ പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം.

ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ ഗൃഹം കലഹം ഇല്ലാതെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ സമാധാനം ഉള്ളതായി മാറുന്നു പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യാസമയത്തും മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഓം നമശിവായ ജനിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ച ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പഞ്ചാക്ഷരി ജപം പരമശിവൻ ആണെങ്കിലും ധ്യാനിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും കൈവിടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓം നമശിവായ എന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ ഉരുവിട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഏത് ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലും ഓം നമശിവായ എന്നും പറഞ്ഞു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിക്കാനായി കഴിയുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിന്ന് പലരും ഓം നമശിവായ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സുരുകി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ തരണം ചെയ്യാനും ഈ ഓം നമശിവായ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *