നമ്മൾ ഈശ്വരനു മുന്നിൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം

പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഏവർക്കും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് പലരും പറയുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്നാൽ ഒരു ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കൂടാതെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഭഗവാനെയോ ഇഷ്ടദേവതയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എപ്പോഴും ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതിനു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ചിലർ നിത്യേന പത്രോച്ചാരണങ്ങളാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില അധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ഇഷ്ട ദേവതയുടെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലാതെ തന്നെ നല്ല മനസ്സോടെ ഇഷ്ട ദേവതിയുടെ നാമം മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം നാം ഇഷ്ട ദേവതയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചോ അല്ലാതെയോ പലപ്പോഴും അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ കരയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നാം കരയുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ദേവിക അനുഭവം പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ദേവിക ശക്തികളെ നാം അനുഭവിക്കുന്നു കൂടുതലായി നിത്യേനെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നവർക്കും ധ്യാനം നടത്തുന്നവർക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെയോ അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വരുന്നത് വളരെ നല്ല ശുഭലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ദേവിക ശക്തികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ.

   

അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്നും സന്തോഷം വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് നമ്മളിൽ ദേവികത കൂടുന്നതിനാൽ ആകുന്നു ആയതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് വളരെ ഉത്തമം ആകുന്നു.പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പഠിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കരയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് കൂടാതെ കോട്ടുവായ ഇടുന്നതും അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതായി എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുചേരുന്നത് അവർക്ക് സരസ്വതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കുറയുന്നതിനാൽ ആകുന്നു.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *