ഈ മന്ത്രങ്ങൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ജപിക്കേണ്ടതാണ്

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും മുടി ഒരു അലങ്കാരമായി പണ്ടേ കരുതപ്പെടുന്നു കരുത്തുള്ള അഴകേറിയൻ മുടി ആരുടെയും ആഗ്രഹമാകുന്നു എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയും ചിലർക്ക് മുടി കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുടികൊഴിയുന്നതും അകാലനര നേരത്തെ വന്ന് ചേരുന്നതും ഇന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ആകുന്നു ഇവർ കൂടുതലായും ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യകരമായ പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പാരമ്പര്യമായി നല്ല മുടി ലഭിക്കുന്ന നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യമായി കൂടി ലഭിച്ചിട്ടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ചിലർക്കേ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാൽ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ആണ്. അതിനാൽ ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാലും ഇത്തരത്തിൽ മുടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നു.

എന്നാൽ കൃത്യമായ പരിപാലനത്താൽ ശരീര ആരോഗ്യവും മുടിയുടെ ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ്. മന്ത്രങ്ങൾപ്രത്യേകതരം ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തവ ആകുന്നു അതിനാൽ ഓരോ മന്ത്രം നാം ശപിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകതരം വൈബ്രേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ശരീരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് സാധാരണയായി മന്ത്രം സ്വന്തം ഗുരുവിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഗുരു ഇല്ലാത്തവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ട ദേവതയെ ഗുരുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതായി സങ്കൽപ്പിച്ച് മന്ത്രജപം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

   

ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം അതിനാൽ ആദ്യമായി പുതിയ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇഷ്ടദേവതയ്ക്ക് മുൻപിൽ വിളക്ക് വച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ അത്തരം കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *