നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഈ അഞ്ചു ദൈവങ്ങളെ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല

33 കോടി ദേവതകൾ ഉണ്ട് വിവിധ ഭാവത്തിലാണ് ദേവി ദേവന്മാർ ഉള്ളത് അതിനാൽ നാം ഭക്തർ എത്ര ഉഗ്രരൂപത്തിലുള്ള ദേവതയും ഇഷ്ടദേവതയായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പിതൃപാവം ഈ ദേവതകൾക്ക് വരുന്നു. അതിനാൽ ഉദാഹരണത്തിന് മഹാകാളി രൂപയാണെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് ദേവി അമ്മയാണ് അതിനാൽ അമ്മ തന്നെ മക്കളെ നോക്കുന്നത് പോലെ ദേവിയും തൻറെ ഭക്തരെ നോക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഉഗ്രമൂർത്തികൾ അല്ലാതെ ചില ദേവതകൾക്ക് പ്രത്യേകം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്കിലും വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല നാം ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും തന്റെ ഭക്തരെ സ്നേഹത്തോടെ കാക്കുന്നവരാണ് എന്നിരുന്നാലും.

ചില ദേവതകളെ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ശരിയായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആപത്താണ് അതിനാൽ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ദേവതകൾ ആരെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സിദ്ധി വിനായകൻ ഗണേശ ഭഗവാനെ ഗണേശ പുരാണ പ്രകാരം 32 രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ സിദ്ധി വിനായക രൂപത്തിന് പ്രത്യേക ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആചാരങ്ങൾ വീടുകളിൽ പാലിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാൻറെ തുമ്പിക്കൈ വലതുവശത്ത്.

   

ആയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല. സിദ്ധി വിനായകനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ പല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വീടിനകത്ത് സിദ്ദീ വിനായക വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഭൈരവന്‍ പരമശിവന്റെ ഉഗ്ര രൂപങ്ങളിൽ ഒരു രൂപമാണ് ഭൈരവദേവൻ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല വീടിനു പുറത്തായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ഭഗവാൻറെ സംഹാര രൂപങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഭൈരവദേവൻ ദുർബലരെയും തന്റെ ഭക്തരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുവാൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *